Auðkenning fyrir enska orðið branding

Hvaða íslensku orð á að nota yfir ensku orðin Brand og Branding?

Nokkuð hefur vantað uppá að fundin séu góð íslensk orð yfir ensk orð sem notuð eru yfir hugtök í markaðsfræði. Ekki nóg með að það vanti góð íslensk orð heldur hefur skilgreining á enskum orðum verið á reiki. Í þessari grein munu höfundar draga fram skilgreiningu á hugtökum er tengjast auðkennastjórnun (e. Brand Management) og koma með tillögur að íslenskum orðum yfir tvö grundvallarhugtök.

Þau hugtök sem hér verður fjallað um eru hugtökin auðkenni (e. Brand), og auðkenning eða mörkun (e. Branding). Fyrsta vandamálið sem staðið er frammi fyrir er þýðing hugtakanna yfir á íslensku. Þannig hefur þýðing á enska orðinu Brand tekið á sig nokkrar myndir. Í fyrstu töluðu menn um vörumerki en fljótlega kom þó í ljós að orðið vörumerki hefur miklu þrengri merkingu en felst í hugtakinu Brand. Í ensku máli er jafnvel ekki alveg ljóst við hvað er átt og er gjarnan talað um brand með litlum staf annars vegar og Brand með stórum staf hins vegar. Bandarísku markaðsfræðisamtökin, AMA, skilgreina brand sem

 „Nafn, heiti, merki, tákn eða hönnun, eða sambland af þessu öllu, og notað er til að skilgreina vöru eða þjónustu í þeim tilgangi að aðgreina þær frá vörum samkeppnisaðila.“

Flestir eru sammála um að þessi skilgreining er það sem við köllum brand með litlum staf. Hér er fyrst og fremst um það að ræða að gefa vöru eða lausn eitthvert tákn eða myndræna framsetningu sem hjálpar til við að aðgreina eina vöru frá annarri og um leið að auðvelda notendum að velja á milli ólíkra vara. Þetta segir hins vegar ekkert til um það hvaða hugmyndir eða tilfinningar við berum til auðkennisins og hvert orðspor og staða þess er á markaði. Enska orðið Brand með stórum staf nær yfir þessi atriði, þ.e. við uppbyggingu auðkenna er mikilvægt að tryggja að þau hafi sterka, jákvæða og einstaka stöðu í huga eða minni viðskiptavina samanborið við lausnir samkeppnisaðilanna.

Eins og áður er komið inn á hefur íslensk heiti fyrir hugtakið nokkuð verið á reiki. Í því sambandi er vert að benda á að orðið brand er komið frá gömlu norrænu orði, Brandr. Það er því til umhugsunar hvort ekki sé gott og gilt að nota orðið brand yfir það sem nú er kallað vörumerki, vöruauðkenni, auðkenni o.s.frv. Orðið tekur greini og beygist samkvæmt íslenskum beygingarreglum. Í þessari grein er þó lagt til að orðið AUÐKENNI verði notað yfir enska orðið brand. Orðið hefur nokkuð náð að festa sig í sessi en um ágæti þess eru þó skiptar skoðanir. Eftir sem áður er aðalatriðið að þegar byggt er upp sterkt auðkenni með faglegu markaðsstarfi þá nær það að verða annað og meira en bara nafn, heiti, merki eða tákn.

Næsta hugtak sem nauðsynlegt er að fjalla um er hugtakið auðkenning eða mörkun (e. Branding). Mjög margir nota orðið “Branding” í stað þess að finna gott íslensk orð og miðað við það sem að framan kemur er í sjálfu sér ekkert athugavert við það. Síminn var fyrsta íslenska fyrirtækið sem notaði orðið mörkun í staðinn fyrir enska orðið branding. Nokkuð skiptar skoðanir eru um ágæti þess orðs. Í samræmi við það sem áður er lagt til, leggja höfundar til að notað verði orðið AUÐKENNING fyrir enska orðið branding. Aftur er mikilvægt að við vitum hvað við erum að tala um þegar við notum hugtökin. Auðkenning er í raun allar þær markaðsaðgerðir sem stuðla að því að auðkennið hafi sterka, jákvæða og einstaka stöðu í huga eða minni viðskiptavina samanborið við auðkenni samkeppnisaðila. Viðfangsefnið er nokkuð tengt staðfærslu (e. positioning) sem á rætur að rekja til auglýsingasérfræðinganna Al Ries og Jack Trout. Staðfærslan er hluti af því sem kallað er miðuð markaðssetning (STP-marketing). Hugtakið miðuð markaðssetning skiptist í markaðshlutun (e. segmentation), markaðsmiðun (e. targeting) og staðfærslu (e. positioning). Það að byggja upp sterkt auðkenni án þess að til staðar sé haldbær þekking á staðfærslu er því ekki líklegt til árangurs.

Þegar metið er virði auðkenna út frá því hvaða stöðu auðkennið hefur í huga eða minni viðskiptavinar er fyrst og fremst verið að stuðla að því að styrkur auðkennisins komist til skila og sé í samræmi við áform fyrirtækisins. Mikilvægt er að tryggja að viðskiptavinurinn hafi rétta reynslu af vöru eða þjónustu og að markaðsaðgerðirnar stuðli að réttum eða viðeigandi hugmyndum um auðkennið, tilfinningum til þess, ímynd og almennu viðhorfi. Orðið vörumerkjaþekking hefur nokkuð náð að festa sig í sessi yfir enska hugtakið Brand Knowledge. Til samræmis við framansagt ætti hér að tala um auðkennaþekkingu eða þekkingu á auðkenninu. Þekking á auðkenninu er lykillinn að því að styrkja virði þess en þessi þekking skiptist í vitund (Brand Awareness), annars vegar og ímynd (Brand Image) hins vegar.

En hvert er þá hlutverk markaðsstarfsins í því að byggja upp sterkt auðkenni? Sumir telja og halda því fram að uppbygging auðkennis snúist um annað og meira en markaðsstarf. Að einhverju leyti er hér um grundvallarmisskilning að ræða. Misskilningurinn tengist ekki uppbyggingu auðkennisins, heldur miklu heldur því hvernig markaðsstarfið er skilgreint. Enn er það svo að margir álíta markaðsstarf fyrst og fremst snúast um kynningar og eða sölumennsku. Það er að sjálfsögðu rangt og ekki í nokkru samræmi við þá markaðsfræði sem hefur verið við lýði sl. 20-30 ár. Hið rétta í þessu er að uppbygging auðkennis snýst um annað og meira en öflugar kynningar.

Í upphafi þarf að leggja mat á hver núverandi þekking og skynjun viðskiptavina er á auðkenninu. Þekkir viðkomandi auðkennið, og ef hann þekkir það, hvaða tilfinningar ber hann til þess? Til eru margar aðferðir við að leggja mat á þetta en því miður gefst ekki tækifæri til að fjalla um þær hér. Mikilvægt er að hafa í huga að markaðsaðgerðir snúast um annað og meira en kynningarmál eins og áður segir. Að sjálfsögðu þarf varan eða lausnin að henta og standa undir væntingum, hún þarf að vera væntanlegum viðskiptavinum aðgengileg með einhverjum hætti og verðlagning þarf að vera í samræmi við staðfærsluáform, svo nokkur mikilvæg atriði séu tiltekin.

Höfundar hafa í þessari grein lagt áherslu á tvö veigamikil atriði. Annars vegar að fagaðilar komi sér upp íslenskum orðum yfir algeng ensk orð sem notuð eru í faginu og hins vegar að þessir sömu aðilar hafi réttan skilning á þessum hugtökum. Hér er lagt til að notað verði íslenska orðið auðkenni yfir enska orðið brand og auðkenning fyrir enska orðið branding, þ.e.a.s. þá athöfn sem felur það í sér að auka virði auðkennisins og skapa því sess í huga eða minni viðskiptavina.

 

Um höfunda:
Sigurður Gunnlaugsson er markaðsfræðingur og stundakennari í viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands.
Þórhallur Örn Guðlaugsson er dósent við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla Íslands.